Iskolánk

Bemutatkozás

Mi egy jó iskola szerepe

Látszatvilágban élünk, egy olyan világban, ahol az értékek eltolódtak, politikai rendszerek és nézetek átértékelődnek, gazdaságok omlanak össze, egyre nagyobb mértékű az elszegényedés, egyre szélesebb körben uralkodnak szélsőséges nézetek és tettek, ahol emberek egymást faji, etnikai, vallási, szociális vagy éppen nemi hovatartozás alapján válogatás nélkül mészárolják.

Világunkban torz és embertelen társadalmak élnek, rajzolt határok és érthetetlen korlátozások közepette, egymásra, egymás gondjaira, problémáira vakon, de az önérvényesítés jegyében erőszakra bármikor készen.

Ma gyermekeink holnapját adjuk el egy mobiltelefonért, egy látszólag jól fizető munkahelyért, egy látszatvilág, látszaterkölcseinek, látszatigazságaiért, ott ahol a kimondott szónak értéke és felelőssége nincs vagy ott ahol egy szappanopera könnyeket csal a szemünkbe, ugyanakkor egy haldokló vagy éhező ember mellett elmegyünk az utcán. Vagyonokat költünk online webáruházakban, médiára, jósra vagy valóságshowkra, de sajnáljuk a fillért egy rászorulóktól.

Nem látunk, nem hallunk és nem értjük a dolgokat, mert bár képesek vagyunk elképzelni, milyen a pusztulás, a végzet, de képtelenek vagyunk elképzelni, milyen lenne a jelen, ha nem önmagunkkal, a saját igényeinkkel, vágyainkkal foglalkoznánk, hanem azzal a jövővel, amiért felelősséggel tartozunk, amelyet gyermekeink jelentenek, - tágabb értelemben - amelyben gyermekeink fognak élni.

A mai világunkban, társadalmainkban az iskola szerepe és jelentősége pontosan ezért sokkal nagyobb, mint korábban bármikor. Utat, alternatívát kell mutatni a jövő nemzedéke számára, hogy érdeklődő, szociálisan elkötelezett, a társadalom irányában nyitott, a társadalom problémáira érzékeny, felelősséget vállalni képes felnőttekké váljanak, akik képesek majdan egy jobb és békésebb világ kialakulásához hozzájárulni.

Célunk az, hogy nemzetközi programokon, kapcsolatokon keresztül, külföldi iskolákkal, szervezetekkel együttműködve, diákjainkat felelősségteljes, környezettudatos, aktív-együttműködő, előítéletektől mentes, más kultúrákra, hagyományokra, értékekre nyitott, kreatív, gondolkodó, etikus döntéseket meghozni képes felnőttekké neveljük.

Fontosnak tartjuk, hogy erre a nyitott gondolkodásra, kooperációra tanulóink több nyelven is képessé váljanak. Fontos, hogy gyermekeink megtanulják, hogy az egyént, a közösséget, a másik fél véleményét, nézőpontját tisztelni kell, ugyanakkor azt is, hogy saját álláspontjukat, meggyőződésüket képesek legyenek megvédeni, szükség esetén azokat rugalmasan alakítani.

Szeretnénk a gyermekek tudásvágyát felkelteni, célunk az, hogy az élethosszig tartó tanulás szépségeit, kihívásait és fontosságát megismertessük velük, kíváncsivá, motiválttá tegyük őket a minket körülvevő világ összefüggéseinek a megismerésére és megértésére.

Lényegesnek tartjuk, hogy ezen értékek megvalósulásához, az amúgy is felpörgetett világunkban, iskolánknak nem bajnokképző tanfolyamnak vagy versenyistállónak kell lennie, ahol egyetlen dolog számít, az individuális eredmények, a sikerek, hanem sokkal inkább az életre felkészítő, az életnek szerves részét alkotó térnek, biztonságot jelentő kis szigetnek, ahol egy reális világba történő kilépésre készítjük fel a gyermekeket, hogy később önálló lábra állva, felelősségteljes, a világra nyitott, gondolkodó, boldog, testileg és lelkileg kiegyensúlyozott felnőtté válhassanak. Olyan felnőttekké, akik nem csak maguknak, hanem mások számára, a külvilágnak is képesek harmóniát teremteni.

Nevelői, pedagógiai munkánk során törekszünk arra, hogy diákjainkat az életre, a „való világra” készítsük fel. Ehhez megfelelő önismertre, saját egyéni korlátaik és erősségeik pontos ismeretére van szükségük, hogy saját személyes fejlődésüket képesek legyenek előre mozdítani. Szeretnénk őket olyan értékrenddel és készségekkel felruházni, hogy az életük során képesek legyenek az esetleges kudarcélményeket kezelni és feldolgozni, a rájuk rakódott terheket emelt fővel cipelni és ezekre az élményekre a későbbiekben személyiségfejlődésük pozitív részeként visszatekinteni.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk diákjaink empátiás készségének fejlesztésére, célunk, hogy képesek legyenek rohanó világunkban is egymást nyitott, odafigyelő módon meghallgatni, és szükség szerint mások problémáira, szükségleteire nyitott, segítőkész módon reagálni.

Diákjainkat tisztességre, öntudatra, becsületre, kitartásra neveljük, megtanítjuk nekik, hogy ebben az érdektől vezérelt világunkban hogyan lehet tisztességesen, érdektől mentesen, elvhű módon boldogulni. Olyan szakrális értékeket szeretnénk közvetíteni, amivel időtálló módon képesek lesznek az életbe kikerülve a jót a rossztól és annak árnyalataitól megkülönböztetni.

Terveink megvalósításához széles körű társadalmi összefogásra építünk, melyben az iskola valamennyi szereplőjének – diákok, pedagógusok és munkatársak, szülők, fenntartó, civil szervezetek – szerepet kell vállalnia, hiszen enélkül ma iskolát működtetni, fenntartani, fejleszteni aligha lehetséges. Ezért is törekszünk munkánk során mind a szülői, mind pedig a civil szervezetekkel, kerületi önkormányzattal, illetve iskolánk fenntartójával minél szélesebb körű együttműködés kialakítására.

A „Kőrösis” lét vagy inkább nevezzük öntudatnak egy igazi misztérium. A Kőrösi ügye, a Kőrösi mint összetartó, értékőrző és hagyománytisztelő közösség jelenlegi és egykori diákjaink számára mindig is egy megkérdőjelezhetetlen közös ügy volt. Nem véletlen az, hogy iskolánkban családok generációi nőttek fel, adták át szülők gyermekeik számára ezt a misztikus életérzést.

Hisszük, hogy mai világunkban ezeknek az összetartó, értékalapú közösségeknek hatalmas jelentősége van, mindamellett, hogy diákjaink számára a közösség a tanulási folyamatban az egyik legfontosabb motiváció. A közösség összetartó ereje, a közösségért végzett tevékenység diákjainkat szociálisan érzékenyebbé, elfogadóbbá, nyitottabbá teszi. Ezért is törekszünk arra, hogy a Kőrösi közösségét aktív programokkal, közösségi élményekkel összetartsuk és fejlesszük.