Dokumentumok

Etikai kódex

A Kőrösi Csoma Sándor

Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

Tanulmányi Etikai Kódexe

 

 

Becsületes tanulmányi munka

A becsületes tanulmányi munka minden oktatási program alapvető eleme; mindazonáltal a Kőrösi Gimnázium oktatói úgy vélik, annak elérése egy folyamat eredménye. A diákoknak időre és útmutatásra van szükségük ahhoz, hogy becsületes tanulókká váljanak. A következőkben lefektetett néhány egyszerű útmutatást követve a diákok megtanulják, hogyan tanúsítsanak tiszteletet mások iránt azáltal, hogy értékelik a munkájukat, ugyanakkor büszkék lesznek a saját munkájukra is – hiszen véleményünk szerint e két dolog egymással szorosan összefügg.

Az IB Szervezet az iskolai csalást olyan (akár szándékos, akár akaratlan) cselekedetként határozza meg, amely az érettségizni kívánó tanulót vagy egy másik diákot tisztességtelen előnyhöz juttat vagy juttathat az értékelési folyamat egy vagy több komponensében. Az a cselekedet, amely bármely tanuló tisztességtelen hátrányához vezethet, szintén csalásnak tekintendő. Az ilyen csalásnak minősülő szabályszegés többek közt (de nem kizárólag) az alábbi eseteket foglalja magába:

  • Plagizálás – azaz más személyek munkájának, ötleteinek vagy szövegeinek szándékos vagy akaratlan felhasználása a szerző nevének megfelelő, jól beazonosítható és egyértelmű feltüntetése nélkül.

  • Összedolgozás – azaz más tanuló csalásának elősegítése, például ha egy diák hagyja, hogy egy másik diák lemásolja a munkáját vagy az ő munkáját a sajátjaként adja be.

  • Duplikáció (másolás) – azaz ugyanazon munka beadása különböző értékelési komponensekhez és/vagy a DP alapkövetelményeihez.

  • Csalás IB vizsga során – például meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgán; rendbontás a vizsga alatt vagy a többi vizsgázó figyelmének elvonása; beszélgetés a vizsgázók között.

  • Bármely más olyan cselekedet, amely a tanulót tisztességtelen előnyhöz juttatja vagy befolyásolja egy másik tanuló eredményeit (például a CAS – kreativitás, sport és szociális tevékenység – modul teljesítésének meghamisítása; bármely csatornán/információhordozón más vizsgázónak eljuttatott vagy más vizsgázótól megszerzett információ a vizsgafeladatokról az írásbeli vizsgát követő 24 órán belül).

 

Csalás a DP1 és a DP2 alatt

A Diplomaprogram (DP) első évének első hetében a diákok workshopokon vesznek részt, melyeken elsajátítják a helyes idézés és a szerző feltüntetésének ismérveit, részletes leírást kapnak arról, mi minősül tanulmányi csalásnak az IB programon, valamint példákkal ellátott tanácsokat kapnak arra nézvést, hogyan tudják elkerülni a csalást. A workshopok során a tanulók tájékozódnak az esetleges csalás alább felsorolt következményeiről is:

  • Ha egy tanuló első alkalommal olyan feladatmegoldást (házi feladatot, esszét, dolgozatot) ad be, amelyben (akár szándékos, akár akaratlan) plagizálás fordul elő, vagy a tanulóról feltételezhető, hogy összedolgozott egy másik tanulóval, a szóban forgó feladatmegoldást újra kell írnia, valamint figyelmeztetésben részesül.

  • Ha egy tanuló második alkalommal olyan feladatmegoldást (házi feladatot, esszét, dolgozatot) ad be, amelyben (akár szándékos, akár akaratlan) plagizálás fordul elő, vagy a tanulóról feltételezhető, hogy összedolgozott egy másik tanulóval, a szóban forgó feladatmegoldás elégtelen, az esetet pedig a tanuló IB tanulmányi értesítőjébe be kell jegyezni.

  • Ha egy tanuló harmadik alkalommal olyan feladatmegoldást (házi feladatot, esszét, dolgozatot) ad be, amelyben (akár szándékos, akár akaratlan) plagizálás fordul elő, vagy a tanulóról feltételezhető, hogy összedolgozott egy másik tanulóval, az IB koordinátort haladéktalanul értesíteni kell, és fegyelmi bizottsági ülést kell összehívni, melyen a tanuló és a szülők is részt vesznek.

  • Ha egy tanulót bármely vizsgán csaláson kapnak, az adott dolgozata figyelmeztetés nélkül elégtelen.

A Diplomaprogram első évének első hete végén a tanulók és a szülők tanulmányi etikai nyilatkozatot írnak alá, melyben nyilatkoznak arról, hogy a követelményeket megértették, és hogy a tanulók által beadott összes feladatmegoldás saját munka eredménye.

 

Csalás a vizsgák vagy az értékelési komponensek során

Ha egy érettségi vizsgázóról feltételezhető, hogy csalást követett el egy vizsga során, az iskola köteles a csalást az IB felé jelenteni. Az esetről készült jelentést az IB Értékelő Központba kell küldeni; a jelentés tartalmazza az eset teljes leírását, az érintett vizsgázó(k) nyilatkozatát, a vizsgán részt vevő vizsgafelügyelő(k) nyilatkozatát, az adott vizsgaterem ülésrendjét, valamint (ha van ilyen) minden olyan meg nem engedett segédeszközt, amelyet a vizsgázó(k) a vizsgaterembe bevitt(ek).

Ha egy vizsgázóról feltételezhető, hogy az értékelési komponensek bármelyikében (belső értékelési komponens, hosszú esszé) plagizálást követett el vagy összejátszott egy másik érettségizővel, az IB Értékelő Központ vizsgálatot indít. A központ a koordinátort és az iskolaigazgatót értesíti a vizsgálatról, valamint a koordinátortól, az érettségiző(k)től és a szóban forgó tantárgy oktatójától vagy – hosszú esszé esetében – a témavezetőtől nyilatkozatot kér be.

Az IB ezt követően kivizsgálja az ügyet és az összes bizonyítékot átadja a döntőbizottság részére, amely döntést hoz arról, történt-e szabályszegés. Ha a bizottság csalás vétségében vétkesnek találja a vizsgázó(ka)t, az adott tárgyban vagy vizsgakövetelményben a tanuló(k) eredménye "N" fokozattal elégtelen. Az iskola IB koordinátorát és igazgatóját az IB az eredmény kihirdetését megelőzően a döntésről tájékoztatja.

 

Az Etikai Kódex felülvizsgálata

Jelen Tanulmányi Etikai Kódexet minden év augusztusának végéig az alábbi tagokból álló bizottság felülvizsgálja:

Igazgató

Igazgatóhelyettesek

IB Munkaközösség

A Szülői Munkaközösség tagjai

A Diáktanács tagjai

 

Letölthető fájlok

pdf
méret: 217.38 KB
Etikai kódex